Послуги та ціни
 
5.04.2021
У багатьох компаніях спостерігається ситуація, коли складської, оперативний, фінансовий, податковий та управлінський облік ведуться в розрізнених інформаційних системах, електронних таблицях, на їх звірку витрачатися багато часу. Особливо гостро стоїть питання для холдингів, де кожен з філій веде окремий бухгалтерський облік, що призводить до того, що використовуються різні плани рахунків, різна ступінь деталізації аналітики. Складний і [...]
 
20.03.2021
Що власник / генеральний директор може робити для достовірності даних, а значить збереження своїх активів сам? Завдання, які стоять перед власником: оптимізація витрат, забезпечення збереження активів, фінансовий контроль платежів, продажу, закупівель і капітальних вкладень. Залежно від специфіки діяльності компанії список завдань може бути доповнений іншими областями впровадження контрольних процедур. Генеральному директору важливо занурюватися в деталі бізнесу. [...]
 
17.03.2021
Управлінський облік, як і бухгалтерський, податковий, оперативний відображає дані про діяльність компанії, її майновий стан, капіталі, зобов'язаннях. Однак призначення цих видів обліку різний: бухгалтерський - формує дані про фактичні події і господарські операції для фінансової звітності, податковий - використовує підсумкові показники для визначення податкових резервів і оптимізації оподаткування, оперативний - надає відомості про діяльність функціональних підрозділів [...]
 
1.03.2021
Головною складовою процедури отримання достовірної інформації про фінансовий стан компанії є господарський контроль, інструментом якого є аудит. Аудит - це невід'ємна частина сучасної системи управління компанії, яка дозволяє власнику переконатися, що діяльність його компанії є ефективною і результативною, досягаються фінансові та операційні показники, забезпечується збереження активів компанії, фінансова та інша обов'язкова звітність є достовірною і [...]
 
14.11.2019
Ефективна постановка управлінського обліку на підприємстві дає можливість власнику і топ-менеджменту оперативно приймати рішення про розвиток, грунтуючись на достовірних даних про діяльність компанії. Ви ставили управлінський облік з нуля і його система розвивалася і ускладнювалася одночасно з ростом вашої компанії або все складалося як є, пропонуємо вам короткий чек-лист для перевірки, наскільки ефективно у вас [...]
 
16.09.2019
Облікова політика компанії - це розроблений, погоджений з керівництвом документ, що включає опис методів обліку активів і пасивів компанії. Облікова політика бухгалтерського обліку повинна братися за основу (при реалістичності і актуальності останньої, на чому наполягають експерти нашої групи) і доповнюватися вимогами власника, а також даними, необхідними для виконання стратегії компанії. Основні положення внутрішньої облікової політики: визначення [...]
 
18.06.2019
Одне з найбільш актуальних питань, яким регулярно задаються власники і топ-менеджери, - як провести оптимізацію витрат і при цьому збільшити прибуток. У цій статті детально зупинимося на найбільш корисних методах оптимізації загальновиробничих витрат. Слід розуміти, що оптимізація - постійний процес. Заплануйте виконання наведених нижче рекомендацій з частотою, яка найкращим чином відповідає специфіці вашого підприємства: стабільна [...]
 
7.06.2019
Чому грамотне управління собівартістю набагато важливішою за роботу з усіма іншими витратами? Управління собівартістю - один з найважливіших аспектів управління, за значимістю ми схильні ставити його на друге місце після управління продажами. Під управлінням продажами найчастіше має на увазі ціноутворення, управління каналами збуту, категорії клієнтів, облік і оптимізація витрат на збут і мотивацію торгового персоналу. Якщо за [...]

Управленческий учёт

 

Как появился управленческий анализ (учёт)

 

Управленческий учет возник в период промышленной революции ХVIII-ХIX веков. С развитием железных дорог, фабрик и заводов усложнилось управление и возникла потребность в информации, для контроля цены.

 

К началу XIX столетия калькулировали себестоимость продукции, расходы группировали на прямые (основные) и накладные, распределяя между объектами учета. С 1889 применяются в управленческом анализе понятия маржинальные и альтернативные издержки. Ученые выделяют четыре стадии эволюции управленческого учета: зарождение, формирование, развитие и интеграция.

 

После второй мировой войны управленческий учет введен в программу подготовки «Магистр делового администрирования» (МВА) Гарвардского университета.В Украине большинство вузов экономического Профиль управленческий учет ввели в учебные планы подготовки бухгалтеров и аудиторов с 1998 года.

 

В настоящее время управленческий учет включает маркетинговый анализ, анализ инновационных проектов, анализ мотиваций. Исторический опыт свидетельствует о том, что изменения в бизнесе и в дальнейшем будут влиять на развитие управленческого учета, который сейчас закономерно выступает основой контроллинга. Не отстают и программные продукты, например в 1С управленческий учёт можно также вести.

 

Управленческий учёт — определения

 

Управленческий учет — это процесс выявления, измерения, накопления, анализа, подготовки, интеграции и передачи информации, используемой управленческим звеном для планирования, оценки и контроля внутри организации и обеспечения соответствующего подотчетного использования ресурсов МФБ (Международная федерация бухгалтеров)

 

В соответствии со ст. 1 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» от 16.07.99р.№ 996-XIV, — внутрихозяйственным (управленческим) учетом является система обработки и подготовки информации о деятельности предприятия для внутренних пользователей в процессе управления предприятием.

 

Управленческий учёт для начинающих («чайников») — организация

 

Предприятия самостоятельно организуют систему учета, поскольку каждое из них имеет ряд отраслевых, технологических и других особенностей, включая различные запросы пользователей по дифференциации информации.

 

Для всех предприятий невозможно определить единый порядок организации управленческого учета. Поэтому можно остановиться только на общих принципах его организации.

 

Основными из них являются:

  • удовлетворение потребностей пользователей различных уровней управления;
  • обоснованность по отношению к каждому производственного подразделения, где возникают отношения типа «объем деятельности — затраты — прибыль»;
  • обобщение информации по центрам ответственности, местам возникновения затрат;
  • контроль деятельности каждого центра ответственности с использованием системы бюджетов.
Догори - Сова Експерт
ukUkrainian